Cele projektu

Projekt stawia sobie za cel dokonanie diagnozy i wyjaśnienia uwarunkowań stanu polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech oraz Hiszpanii). Przez organizacje imigranckie rozumie się tu stowarzyszenia stworzone przez i dla imigrantów służące realizacji celów związanych z dostarczaniem usług – społecznych, ekonomicznych i kulturowych – lub prowadzących działalność rzeczniczą na rzecz społeczności migranckiej. Poprzez stan organizacji rozumie się tu aktualne położenie organizacji w zakresie struktury formalnoprawnej, miejsca i zasięgu działania, profilu działalności, form współpracy, zasobów ludzkich, zasobów materialnych, źródeł finansowania.

Projekt zakłada zatem badanie dwojakiego rodzaju:

  1. Diagnostyczne, mające na celu określenie stanu polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich.
  2. Wyjaśniające, mające na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki kształtują stan polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich?

Cel badania zostanie osiągnięty poprzez uwzględnienie w prowadzonych pracach następujących szczegółowych problemów badawczych:

  1. Diagnoza stanu polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem struktury formalnoprawnej, profilu działalności, form współpracy, zasobów ludzkich i materialnych, źródeł finansowania organizacji.
  2. Diagnoza zależności między procesem migracyjnym oraz charakterystyką zbiorowości imigranckiej a stanem polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich.
  3. Diagnoza zależności między charakterystyką Polski jako kraju wysyłającego (ze szczególnym uwzględnieniem założeń i realizacji polityki polonijnej oraz tradycją społeczeństwa obywatelskiego i samoorganizacji w Polsce) a stanem polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich.
  4. Diagnoza zależności miedzy charakterystyką kraju przyjmującego (ze szczególnym uwzględnieniem założeń i realizacji polityk imigracyjnych i integracyjnych oraz dominującymi postawami społeczeństwa przyjmującego wobec imigrantów i ich organizacji) a stanem polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich.
  5. Diagnoza zależności między bilateralnymi relacjami między Polską i krajem przyjmującym (ze szczególnym uwzględnieniem relacji politycznych oraz umów międzynarodowych) a stanem polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich.