Kontekst prowadzonych badań

Organizacje imigranckie są jedną z podstawowych form zaangażowania społecznego migrantów.

Pełnią one niezwykle istotne funkcje dla:

imigrantów – reprezentują prawa i interesy imigrantów, dostarczają pomocy społecznej, podtrzymują tożsamość narodową imigrantów, są platformą zawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych z rodakami;
państwa przyjmującego – przede wszystkim poprzez wpływ na procesy integracji imigrantów;
państwa wysyłającego – są dostarczycielami wsparcia dla kraju wysyłającego (humanitarnego, rozwojowego).

Powinno to powodować szczególne zainteresowanie organizacjami imigranckimi badaczy zajmujących się problematyką migracji. Jednak częściej badacze „migrantolodzy” opisują poziom mikro (indywidualną asymilację, osiągnięcia, partycypację etc.) oraz poziom makro (polityki migracyjne, kontrolę imigracji, rozwój migracji etc.). Tymczasem badania nad poziomem mezo (badania nad organizacjami) są mniej rozwinięte. Ponadto większość prac na ten temat ma opisowy i historyczny charakter, co pociąga za sobą swego rodzaju ateoretyczność. Badacze zajmujący się fenomenem organizacji imigranckich wskazywali na różne czynniki, które mają wpływ na stan organizacji skupiających imigrantów. Większość z tych analiz miała jednak charakter monokauzalny lub polegała na formułowaniu roboczych hipotez, a nie zwartych koncepcji teoretycznych podpartych badaniami empirycznymi. Proponowane w projekcie podejście ma charakter nowatorski nie tylko w wymiarze krajowym, ale także międzynarodowym. Dzięki aspektowi porównawczemu możliwe będzie stwierdzenie, jak kształtuje się stan organizacji w różnych warunkach. Pozwoli to na sformułowanie wniosków teoretycznych, które będą mogły znaleźć zastosowanie w dalszych badaniach nad innymi niż polskie organizacjami imigranckimi. W związku z tym wyniki projektu przyczynią się do rozwoju badań migrantologicznych.

Projekt ma także znaczenie praktyczne. Zwiększy się wiedza na temat polskich organizacji imigranckich działających na terenie wybranych państw europejskich. Dane na temat czynników warunkujących kondycję organizacji pozwolą na sformułowanie praktycznych wniosków dotyczących wspierania rozwoju tych organizacji w różnych warunkach i współpracy z nimi.