Działania w projekcie

Ogólny plan badań zakłada realizację następujących etapów i działań w ramach tychże etapów:

 1. Opracowanie szczegółowej koncepcji badań.
 2. Dokonanie kwerendy dokumentacyjnej i literaturowej – zostanie przeprowadzona w bibliotekach i archiwach w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Czas realizacji: 5 miesięcy.
 3. Badania terenowe – przeprowadzone zostaną następującymi technikami badawczymi:
  1. Badanie techniką sondażu internetowego (CAWI) – ilościowe badanie zaangażowania społecznego, stosunku do polskich organizacji imigranckich oraz charakterystyki społeczno-demograficznej Polaków mieszkających w wybranych krajach europejskich. N = 5000. Kwotowy dobór próby opracowany na podstawie kryterium miejsca zamieszkania respondenta (kraj przyjmujący) i długości czasu pobytu. Czas trwania: 2 miesiące.
  2. Wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityki polonijnej na temat oceny założeń i realizacji polityki polonijnej, oceny kondycji polskich organizacji imigranckich, oceny czynników wpływających na stan polskich organizacji imigranckich. N = 25. Dobór celowy. Czas realizacji: 6 miesięcy.
  3. Wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityk imigracyjnych i integracyjnych w wybranych krajach europejskich na temat oceny założeń i realizacji polityk imigracyjnych i integracyjnych oraz ich wpływu na stan polskich organizacji imigranckich. N = 9 x 7 = 63. Dobór celowy. Czas realizacji: 6 miesięcy.
  4. Wywiady pogłębione z ekspertami w zakresie polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich na temat oceny kondycji polskich organizacji imigranckich, oceny czynników wpływających na stan polskich organizacji imigranckich. N = 9 x 7 = 63. Dobór celowy. Czas realizacji: 6 miesięcy.
  5. Studia przypadków polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich, mające na celu szczegółowe zbadanie działalności wybranych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem ich kondycji oraz czynników na tę kondycję wpływających (wywiady pogłębione z liderami wybranych organizacji, przedstawicielami otoczenia, dokumentacja działalności instytucji w postaci np. fotografii, wycinków prasowych, programów, publikacji etc.). N = 9 x 5 = 45. Dobór celowy oparty na kryterium maksymalnego zróżnicowania. Czas trwania: 12 miesięcy.
  6. Badanie techniką sondażu instytucjonalnego polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich mające na celu zdiagnozowanie stanu tych instytucji. Sondaż zostanie przeprowadzony w formie ankiety internetowej oraz rozsyłanej ankiety pocztowej dla zwiększenia odsetka zwrotu. Badanie pełne, N = 930. Czas trwania: 7 miesięcy.
 4. Opracowanie i analiza materiałów badawczych.
 5. Weryfikacja ustaleń i hipotez badawczych.
 6. Opracowanie raportu z badań.